Producenci
Zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ZWROT TOWARU

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.

2. Prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta nie stosuje się do umów zawartych ze Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów będących wyrobami medycznymi.

3. Konsument wykonując prawo odstąpienia musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzorów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.

4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru do Klienta lub osoby przez niego wskazanej, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dostarczenia ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone:

 1. pisemnie na adres: Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa;
 2. za pomocą poczty elektronicznej w wiadomości wysłanej na adres: shop@e-koldental.pl.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą a Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru do Sprzedawcy na adres Cylichowska 6, 04-769 Warszawa przed upływem ww. terminu.

7. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym śladów użytkowania. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powoduje obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę otrzymanej od Klienta kwoty. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jaki został wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności.

9. Zwrot kosztów dostawy Towaru nie dotyczy najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

10. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem kwoty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwróconego przez Klienta Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedawca powiadomi Klienta o dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie zostało przez Klienta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Kupujący zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonywał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 9. w której przedmiotem świadczenia jest Towar będący środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym, za wyjątkiem sytuacji, w której zwrot następuje z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

14. Przepisów Ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do Towarów będących wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych.

 

Formularz zwrotu towaru

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

imię i nazwisko Konsumenta(-ów)..............................................

adres Konsumenta(-ów)...............................................................

adres e-mail Konsumenta(-ów)...................................................

 

Do Kol-Dental Spółka z ograniczoną   

odpowiedzialnością Sp.k.                     

ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa  

 

 

niniejszym informuję/informujemy, iż odstępuję/my od Umowy sprzedaży zawartej w dniu.......................................

 

podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)...................................................

 

 

data.................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl